Algemene verkoopsvoorwaarden KORMOSH vzw

Ondernemingsgegevens
De website is eigendom van en wordt beheerd door KORMOSH vzw
Maatschappelijke zetel: Euphrosina Beernaertstraat 94B – 8400 Oostende – België
Telefoonnummer: +32 (0)492 12 86 65
E-mailadres: projectvierennegentig@gmail.com
Website: projectvierennegentig.be
Ondernemingsnummer: 0777 779 058

Artikel 1: Algemene bepalingen
De website van KORMOSH vzw, onder de naam ‘projectvierennegentig.be’ (P94) biedt haar klanten de mogelijkheid om geldelijk de vzw te steunen, tickets aan te schaffen en producten online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (‘Klant’). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van P94 moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door P94 aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Verzendingskosten verschillen per product en worden op de respectievelijke productpagina’s vermeld. Bij verschillende bestellingen samen wordt de hoogste verzendprijs gerekend en vallen de andere verzendkosten weg.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief/indicatief bedoeld en kunnen afwijken en elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online informatie over de aangeboden goederen op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden P94 niet. P94  is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. P94 is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via projectvierennegentig@gmail.com

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door P94. P94 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen of steun
Bestellen kan enkel via https://projectvierennegentig.be en het bestelformulier dient volledig te worden ingevuld.

De Klant heeft volgende betaalwijze:
• via Mollie (bankkaarten)

P94 is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
P94 verbindt zich ertoe de bestellingen uiterlijk 3 weken na ontvangst te verzenden. De verzending gebeurt door Bpost of PostNL of indien overeengekomen met ons eigen vervoer. Alle bestellingen van meer dan 50 euro worden automatisch met trackingcode verstuurd.

De Klant kan opteren om aangekochte goederen op te halen te Euphrosina Beernaertstraat 94B – 8400 Oostende – België, gelieve voorafgaand het plaatsen en betalen van de bestelling contact te nemen via  projectvierennegentig@gmail.com om een afspraak te maken.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan P94.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door P94 was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van P94.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van P94 te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij P94.

Tickets worden terugbetaald noch omgeruild, ook niet in geval van verlies, schade of diefstal. Het verzakingsrecht is niet van toepassing aangezien de dienst, c.q. de reservering van tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen (bedenktijd) zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant P94 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan P94 heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan P94. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is (ook een verzegeld item openen is een waarde vermindering), behoudt P94 zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal P94 alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat P94 de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan P94 wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door P94 geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

P94 betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Geschillen en klachten
Voor het melden van onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk in België: de Algemene Directie Economische Inspectie controleert de naleving van de toepassing van het Wetboek van economisch recht. Meld een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk op het onlinemeldpunt: https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/nl/welkom

Om een beroep op te kunnen doen op de Belgische consumentenombudsdienst, moet u vooraf getracht hebben tot een (schriftelijke) minnelijke schikking te komen met de onderneming. Website: https://www.consumentenombudsdienst.be

Het Europees Centrum voor de Consument biedt consumenten informatie en begeleiding aan bij een geschil met een onderneming die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen of IJsland. Website: http://www.eccbelgie.be/

Voor informatie over de onlinebeslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemingen uit de Europese Unie: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Artikel 9: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, P94, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven wanneer de Klant daar op ingetekend heeft.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan P94, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

P94 maakt geen gebruik van direct marketing.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

P94 houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Met vragen over dit privacy statement, kunt u ons contacteren op projectvierennegentig@gmail.com

Artikel 10: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door P94 om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.