+1

Project Atelier — Masterclass

NL

De masterclasses bieden een diepgaande kennismaking met specifieke aspecten van de praktijk en het denkproces van hedendaagse kunstenaars. Deze masterclasses kunnen verschillende vormen aannemen, zoals gesprekken, performatieve verkenningen van werken en praktijken, het onderdompelen in technieken of denkwijzen, het bespreken van casestudies, enzovoort. Afhankelijk van het type masterclass kan dit leiden tot een toonmoment waarin het opgedane denkproces wordt tentoongesteld. 

Deze masterclasses zijn zowel toegankelijk voor onze resident-kunstenaars als voor externe participanten, waaronder jonge kunstenaars die nieuwe inzichten en inspiratie zoeken voor hun eigen praktijk. Het zijn kortstondige momenten waarin intensief wordt samengewerkt en waarbij de focus ligt op het creëren van een denkproces.

Door het aanbieden van deze masterclasses streven we ernaar om een levendige en dynamische artistieke gemeenschap te bevorderen, waarin zowel residenten als niet-residenten de mogelijkheid hebben om zich te engageren met verschillende perspectieven en artistieke benaderingen. Deze momenten bieden een waardevolle gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen, nieuwe technieken te ontdekken en gezamenlijk te groeien als een artistieke community.

EN

The masterclasses offer a deep exploration into particular facets of contemporary artists’ practices and artistic approaches. These masterclasses can take on various forms, such as conversations, performative explorations of works and practices, immersion in techniques or ways of thinking, discussions of case studies, and more. Depending on the type of masterclass, this may lead to a presentation moment where the developed thought process is showcased.

These masterclasses are accessible to both our resident artists and external participants, including young artists seeking new insights and inspiration for their own practice. This format creates brief moments of intensive collaboration, with a focus on nurturing thought processes.

By offering these masterclasses, we aim to foster a vibrant and dynamic artistic community, where both residents and non-residents have the opportunity to engage with different perspectives and artistic approaches. These moments provide a valuable opportunity to exchange knowledge and experiences, discover new techniques, and collectively grow as an artistic community.